2011-04-22

Euskadiko haur eta gazteen premiei eta beharrei buruzko azterlana -Estudio sobre necesidades y demandas de la infancia y adolescencia de Euskadi

  • Sexuak tabu izaten jarraitzen du gurasoekiko harremanetan
  • Euskadiko nerabeek uste dute irudi fisikoa garrantzitsua dela onartua izateko
  • "Umetzat hartzen gaituzte oraindik"; leporatzen diete nerabeek familiei
Iturria: IREKIA

Edertasun estandarrak ez betetzeak besteen isekak edo gizarte-isolamendua eragin dezake. Hori uste dute Euskadiko nerabeek, zeinek garrantzi berezia ematen baitiote irudi fisikoari. Hori da Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak gaur Euskadiko haur eta nerabeen beharrizan eta eskariei buruz aurkeztu duen txostenaren ondorioetako bat.
Azterlan hori, beste hainbat txosten eta lanekin batera, oinarri gisa erabiliko da Euskadiko Haur eta Nerabeen I. Plana egiteko. Plan hori urte honen amaiera alderako onartuko da, eta haur eta nerabeen ongizatea lortzeko politika publikoak jasoko ditu. Txosten hori Haur eta Nerabeen Behatokiaren lehenengo emaitza da. Behatoki hori ikuspegi@k izenaren pean sortu berri den Gizarte Gaietako behatokien sarearen barruan kokatzen da. Sare horretan sartzen dira, baita ere, Gizarte Gaiei, Familiari eta Immigrazioari buruzko behatokiak.
Haur eta nerabeei buruzko txostena hainbat eztabaida-taldetan oinarritu da, 6 urtetik 16ra bitarteko 194 adingaberen, 84 irakasleren eta 91 gurasoren partaidetzarekin, eta horri esker gazteen iritzia jaso ahal izan da, kezkatzen eta interesatzen dituzten gai nagusiei buruz.
Familiarekiko komunikazioari dagokionez, txikienak (6 urtetik 12ra bitartekoak) kexu dira gurasoek ulertzen ez dituztelako, baina hala ere gustuko dute haiekin denbora gehiago igarotzea. Edertasuna baloratzen dute, eskolan estimazioa izateko garrantzitsua delakoan. Osasuna eta elikadura ere aintzat hartzekoak dira. Ohitura osasungarriak baloratzen dituzte, etorkizunean arazorik ez izateko; hala ere, nahiago dute janari lasterra. Beraien ustez, gauza dira gurasoak konbentzitzeko gustuko ez duten janaria beste batez alda dezaten.
Ikasketek aspertu egiten dituzte, nahiz eta etorkizunerako garrantzitsuak direla uste duten. Pagari dagokionez, 5 eta 15 euro bitarte jasotzen dute astean.
Bestalde, nerabezaroan (12 urtetik 16ra) gurasoekiko komunikazio-arazoak areagotu egiten dira. "Oraindik umetzat hartzen gaituzte", baieztatzen dute. Erosoago sentitzen dira beren berdinekin. Gizarte-sareen bidez komunikatzen dira haiekin, han lotsa gutxiago sentitzen baitute; eta jadanik ez dute familiarekin egoteko interesik.
Irudi fisikoaren presioa sentitzen dute, eta edertasun-estandarrak ez betetzeagatik beren lagunek barre egingo dieten beldur dira. Heldu ahala presio hori arinduz joango delakoan daude. Sexualitatea tabu da familiekiko elkarrizketetan.
Ikasketetan desmotibatuta daude irakasgaien erabilgarritasun praktikoa ikusten ez dutelako, baina ulertzen dute oinarrizko ikasketa-mailarik gabe nekez iritsiko direla heldutasunera eta lan-merkatura.  Eguneroko ekonomian gutxiago aurrezten dute, batez ere urteak bete ahala. Telefono mugikorra da lagunekin eta familiarekin komunikatzeko tresna nagusia. Mugikorrik gabe ezin litezkeela bizi esatera ere iristen dira.
Etorkizunari begira, zoriontsu izateko beharrezkotzat jotzen dute bikotean bizitzea (batez ere neskek), norberaren etxebizitzaren jabe izatea eta lan egonkorra edukitzea.
Txosten horrez gain, ikuspegi@k behatokien sareak 176 adierazlez osatutako sistema sortu du, urtero zenbatu eta eguneratu ahal izango den informazio-tresna gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabeen egoeraren jarraipena egin ahal izateko.


Presentación_Observatorios_eus.pdf Jeitsi (219.8 KB)

 ------------------------------------------------
FUENTE: IREKIA

Presentación_Observatorios.pdf Descargar (222.7 KB)

  • El sexo sigue siendo un tema tabú en las relaciones con los padres
  • Los adolescentes vascos creen que la imagen física es importante para ser admitido
  • "Nos siguen viendo como a niños", principal reproche de los adolescentes a sus familias
No cumplir con los estándares de belleza puede conllevar burlas o aislamiento social. Eso es lo que creen los adolescentes vascos, que dan una gran relevancia a la imagen física. Esta es una de las conclusiones del informe Necesidades y demandas de la infancia y la adolescencia en Euskadi presentado hoy por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
Este estudio, junto con otros informes y trabajos, servirá de base para el I Plan de Infancia y Adolescencia del País Vasco, que probablemente será aprobado a finales de este año y que recogerá las políticas públicas destinadas conseguir el bienestar de los niños y adolescentes. El informe es el primer producto del Observatorio de Infancia y Adolescencia, que se integra en la nueva red de observatorios de Asuntos Sociales bajo la marca ikuspegi@k . Dentro de esta red también se incluyen los observatorios de Servicios Sociales, Familia e Inmigración.
El informe sobre infancia y adolescencia, basado en una serie de grupos de discusión en los que han tomado parte 194 menores de 6 a 16 años, 84 profesores y 91 padres/madres, ha permitido extraer la opinión de los jóvenes sobre las principales cuestiones que les preocupan y les interesan.
Sobre la comunicación con la familia, los más pequeños (de 6 a 12 años) se quejan de que sus padres no les entienden, pero a pesar de eso les gusta estar más tiempo con ellos; valoran la belleza porque entienden  que es una forma de ser populares en la escuela. La salud y alimentación también se tienen en consideración. Valoran los hábitos saludables para no tener problemas en el futuro, si bien prefieren la comida rápida. Se ven capaces de convencer a sus padres para que les cambien la comida que no les gusta.
Los estudios les aburren, aunque reconocen que son importantes para el futuro. En cuanto a la paga, reciben una media de entre 5 y 15 euros a la semana.
En cuanto a los adolescentes (de 12 a 16 años), se acrecientan las dificultades de comunicación con los padres. "Nos siguen viendo como a niños", aseguran. Se sienten más cómodos con sus iguales, se comunican con ellos a través de las redes sociales donde sienten menos pudor y ya no les interesa pasar tiempo con su familia.
Les presiona su imagen física, incluso tienen miedo de que sus compañeros se burlen de ellos por no cumplir estándares mínimos de belleza. Creen y esperan que a medida que se hagan mayores la presión irá descendiendo. La sexualidad es un elemento tabú en la conversación con las familias.
En los estudios están desmotivados porque no ven la utilidad práctica de las asignaturas, pero aceptan que sin un nivel básico de estudios la incorporación a la vida adulta y al mercado de trabajo será difícil.  Y en la economía diaria, tienden a ahorrar cada menos, sobre todo a medida que van cumpliendo años. El teléfono móvil es el elemento central para comunicarse con sus amigos y la familia. Hasta tal punto lo consideran imprescindible que consideran que no podrían vivir sin él.
Sobre su futuro, su felicidad pasa por tener una pareja (sobre todo en el caso de las chicas), casa propia y un trabajo estable.
Además del informe, ikuspegi@k ha elaborado un completo sistema de 176 indicadores como herramienta de información cuantitativa y actualizable cada año, que posibilitará realizar un seguimiento futuro de la situación de la Infancia y la Adolescencia en la comunidad autónoma.
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...