2007-01-23

Justizia balioak ume eta gazteen eskura jolas batean


JUSTINArekin 10 hodeietatik paseo bat emango dugu.
Gazteenei justiziaren balioak erakutsi nahi dizkie Justina maitagarriak: Berdintasuna, Hezkidetza, Aniztasun funtzionala, Famili ereduak, Ekologia, Eskola-jazarpena, Elkartasuna, Gizarte portaera, Justizia eta Umeen eskubideak.

http://www.justizia.net/JustinaWeb/Juegos/index_eu.htm EUSKARAZ
http://www.justizia.net/JustinaWeb/Juegos/index_es.htm GAZTELANIAZ

2007-01-18

aportaciones de la coeducación a la educación para el desarrolloEl cuestionar el paradigma jerárquico sexo-género nos aporta claves interesantes a la hora de trabajar la educación para el desarrollo:

· La educación como camino que conduce al desarrollo de la identidad de las personas y de los pueblos, al margen de estereotipos que perpetúan las relaciones de dominio y sumisión
· Necesidad de creación y difusión de nuevos materiales escolares, tanto libros como nuevas tecnologías que contemplen las aportaciones de las mujeres y otras culturas a la vida social y a la cultura para erradicar el androcentrismo y etnocentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación, la consiguiente jerarquización e incluso invisibilización de algunos saberes.
· Recuperación y desarrollo positivo, integral y no jerárquico de valores que históricamente han sido considerados masculinos o femeninos ( poder, decisión, independencia, racionalidad, sensibilidad, empatía, responsabilidad, justicia, cuidado, respeto...) y erigirlos como valores humanos.
· Construcción de una convivencia basada en la igualdad y en la equidad, en la que el desarrollo de la autonomía y responsabilidad se hacen indispensables para el desarrollo de la autoridad personal y un adecuado ejercicio del poder personal
· Desarrollo de una Etica basada tanto en la Justicia como en el Cuidado, tanto en el ámbito público como el privado, entendiendo la ética como compromiso derivado precisamente de la certeza de que el bienestar, e incluso la supervivencia, requieren algo más que autonomía, primacía del individuo, reconocimiento de derechos, justicia, etc., como es la condición de los seres humanos como incluidos en una red de relaciones interdependientes y la necesaria responsabilidad que se deriva de ello. Siempre aplicado tanto a las personas próximas, como a las no tan cercanas. Es evidente que formamos parte de un sistema junto con el resto de la humanidad y del planeta. Entre el modelo de la justicia como reciprocidad, del contrato, y el del cuidado como don voluntario, como caridad, está la responsabilidad y la solidaridad.

2007-01-17

TESTULIBURUAK ETA CURRICULUM IZKUTUAREN GARRANTZIA- Ikasliburuetan neskei ez zaie eredurik ematen


ITURRIA: BERRIA

Begoña Bilbao EHUko Didaktika eta Eskola Antolakuntza irakaslea

«Ikasliburuetan neskei ez zaie eredurik ematen»
Curriculum ezkutuaren garrantzia azpimarratu duzue zuen lanetan. Hau da, curriculumetan lantzen ez denaren balioa.

Kontatzen ez denak garrantzi handia dauka. Eta esan behar da mutilentzako ereduak argiak direla, agiriko curriculumaren bitartez zabaltzen direlako. Hau da, eurek identifikaziorako ereduak jasotzen dituzte. Edo jasotzeko aukera daukate, mutilak agertzen direlako ikonografian, eduki guztietan. Erregeak izan, langileak izan, gizonak dira. Emakumeen eginkizunak, batez ere, amaren papera edo etxeko lanekin lotutakoa da, bestetarikoak baino. Hau da, mutilen besteko ereduak jasotzeko aukerarik ez zaie ematen neskei. Curriculum ofizialak agintzen du hori saihestu behar dela, eredu maskulino eta femeninoa eta generoa landu behar dela, maila berean jarri beharko litzatekeela, baina ez da egiten.
DBHra iritsi den 14 urteko neska batek historia liburua hartu eta emakumeek ez dutela ezer egin pentsatu beharko du.

Eta ez dutela ezer egin behar. Etorkizunerako bere aukerak eskola liburuetan markatzen dira. Liburuetan oraina erakusten dute, baina baita gerorako aukerak ere. Neskak ez badu eredurik, ez badu ikusten zer egin dezakeen, ez daki ezer. Eta hortik kanpo ez bazaio ematen...

Zer eskatu beharko litzateke hau guztia aldatzeko?

Administrazioak gehiago zaindu beharko luke, beste eduki batzuk zaintzen dituen bezala. Hori eduki inportantetzat hartu beharko luke. Mapak begiratzen diren moduan, pertsonaia batzuk ere bereziki azpimarratu behar dira. Eskatu behar da hori zaintzea, eta begiratu ea betetzen den, onespena emateko. Ezinbestekoa behar luke.

EMAKUMEAK EUSKARAZKO TESTULIBURUETAN IKUSIEZINAK BETI BEZALA


iturria BERRIA egunkaria-2006ko urriak 15
Ikusezinak, beti bezala

Euskarazko ikasliburuetan emakumeek baztertuta jarraitzen dute, irudietan zein testuetan, nahiz eta curriculumak genero ikuspegia landu behar dela azpimarratzen duen.
«Duela 30 urteko historia bera kontatzen ari gara», salatu du Silvia Fernandez IPES elkarteko Emakumeen Liburutegiko arduradunak. «Sekulako lana egin da azken urteotan emakumeak ikusezintasunetik ateratzeko, baina hori ez da ikastetxeetara iristen ari». «Curriculumak osatzeko araudiek material ez sexista agintzen dute», azaldu du Olga Sanchez EILAS sindikatuko kideak, «baina garbi dago erretorika hutsa izan dela, agindu horiek ez direlako praktikan jarri».

Hainbat neurketa egin dira. Aro eta lan guztiak aintzat hartuz, gizonak %80 inguru dira. Taldean agertzen direnak, %15, emakumeak %5 inguru. Emakundek ez du, azken urteotan, gaiari buruzko azterketa zehatzik egin, baina 1990eko Testu liburuen bidez zabaltzen al ditugu sexu-baloreak? lanean, esaterako, pertsonaia femeninoak %26 zirela aipatzen da. Espainiako Emakumearen Institutuak, 2000n, hainbat liburu aztertu zituen, tartean euskarazkoak. Datuak: politikarien artean %13 dira emakumeak; artistak, %6; eta zientzialariak, %1.

Argitaletxe eta arloka datu zehatzagorik nahi????
Egon behar luketen emakume batzuk ezagutu nahi???
Klikatu BERRIA

2007-01-15

blog COEDUCACIÓN, ESPACIO PARA EDUCAR EN IGUALDAD
Documentos

La coeducación hoy. Marina Subirats
Construyendo el género. Emma Lobato
Orientaciones para la coeducación. María José Urruzola
El derecho a las palabras. Carlos Lomas
Currículum oculto y aprendizaje en valores. Miguel A. Santos Guerra

Euskal irrati eta telebistetako kazetarien soslai soziologikoa-MILA AMURRIO eta Rosa Martín SabarísSEXO-GENEROAREKIN ZERIKUSIA DUTEN ZENBAIT DATU...

Emakumezkoek seme-alabarik ez. Gizonezkoak ezkonduak eta seme-alabekin Gizonezkoak ezkonduak
eta seme-alabekin Kolektiboaren banaketak, adina eta sexu-generoaren arabera, aldagai horiei loturik beste ezaugarri batzuk eskaintzen ditu. Alegia, kazetarien familia-egoerari dagozkionak. Gizonezkoen % 55 ezkondua da ala bikotearekin bizi da; berriz, egoera horretan emakumezkoen % 35 baino ez dago. Esan bezala, elkarrizketatutako kazetariak gazteak dira, eta emakumezkoak are gazteagoak; horrek azalduko luke ezkongabeen portzentajerik handiena azken horien artean aurkitzea, % 58,8, ezkondu gabeko gizonezkoak % 42,6 diren bitartean. Beste datu bitxia bananduen kategorian beha daiteke: kategoria horretan ere emakumezkoak gehiago dira, % 5,2; gizonezkoak % 2 diren bitartean.

Aurrekoarekin loturik, honakoa ere egiaztatzen da: gehiago direla semealabarik ez duten emakumezkoak gizonezkoak baino, gizonezkoen erdia baino gehiagok seme-alabarik ez izan arren. Horrela, emakumezkoen % 16 baino ez da ama, gizonezkoen % 35 aita den bitartean.

2007-01-12

Hezkidetza, detaile sutilen indarraHezkidetza ez da puri-puriko gaia eskoletan, nahiz egunero senarrak akabatutako emakume bat agertu telebistan. Kontzientziaz, eskubide berdinak onartzen dizkiegu emakumeei eta gizonei. Horregatik, gero eta zailagoa zaigu gure eguneroko bizitzan dagoen androzentrismoa ikustea, gure izaeran barneratua duguna. "Normaltasuna" da arazoa. Erabat "normala" iruditzen zaigun zerbait zalantzan jartzen hastea bera zaila da. Horretarako, zentzu analitikoa behar da, eta distantzia hartu. Detaile sutiletan erreparatzea omen da gakoa. Zeure burua da zalantzan jartzen duzuna, ordea, eta prozesu horiek beldurra sortzen dute.
Neska-mutilak elkartzea ez da hezkidetza Eskola mistoa 60ko hamarkadan sortu zen Hego Euskal Herrian. Neskek eta mutilek bereizita ikasten zuten ordura arte. Eskola mistoa sortzerakoan, ordea, ez zuten planteatu ere egin zer ekar zezakeen neskak eta mutilak espazio fisiko berean elkartzeak, hain justu gizartea sexista denean, eta gizontasuna emakumetasunaren gainetik dagoenean eguneroko bizitzan. Honela dio Maria Jose Urruzola hezkidetza aholkulariak "La educación de las niñas desde el feminismo de la diferencia" artikuluan: "Ez zen gizonezko generoaren eta emakumezko generoaren kritikarik egin. Ez zen nesken aldeko diskriminazio politikarik aurreikusi. Ez zen argitu pertsona bezala zer balioetan heziko ziren. Ez zen aztertu irakasgaietan transmititzen zen androzentrismoa; esaterako, historian, filosofian, zientziatan... Eta ez zen kontuan hartu emakumeei egozten zaizkien rolei balio gutxiago ematen zaiela gizartean, gizonen rolei baino".Eskolak lan munduan integratzeko prestatzen ditu ikasleak, alegia, alor publikorako, gizonezkoen mundua izan den alor horretarako. Emakumeen generoari lotutako gaitasunak bigarren mailan geratu dira. Ana Agirre Emakundeko prestakuntza arduradunak azaltzen duenez: "eskolak bizitzarako baliagarri diren balio guztiak integratu behar lituzke, bai emakumezko bai gizonezko generoari atxikitakoak. Eta denei eskaini behar zaizkie, neskei eta mutilei. Hori litzateke benetan aukera berdintasunerako heziketa eskaintzea".Hezkidetza zehar lerro bihurtu zen 90ko hamarkadan eta, berez, lorpen handia zena (ikasgai guztiak genero ikuspegitik birplanteatzea eskatzen baitzuen), praktikan "inoren ardura ez izatea" bihurtu da. Denek onartzen duten kontsigna bat gehiago da hezkidetza, baina praktikan inork heltzen ez diona.
ARTIKULU OSOA IRAKURTZEKO ikus HIK HASI aldizkaria

Nola landu eta aukeratu hezkidetzako ikasmateriala-DURANGOKO HEZKIDETZA MINTEGIAIturria HIK HASI ALDIZKARIA:
Hezkidetza bidean erabiltzen den ikasmateriala oso garrantzitsua gerta daiteke inolako hierarkizazio edo diskriminaziorik azaltzen ez duten bizimodu eta jokaera desberdinen erakusle gisa. Horregatik, hain zuzen ere, hezkidetzaren ikuspegitik ikasmaterialak prestatu eta lantzerakoan hurrengo orientabideok kontutan hartzeko gomendioa egiten dugu.
Irudietan
- Agertzen diren pertsonaia femenino eta maskulinoen proportzioa errealitatera egokitu.
- Pertsonaia hauek toki desberdinetan kokatu, jeneroen araberako kokapen estereotipatua ekidinez.
- Bai neskak eta bai mutilak, bereizketarik gabe, bizitasuna, sentikortasuna, bakezaletasuna, ausardia...bezalako tasunez agertu daitezela.
- Emakume nahiz gizonak lanbide berberetan dihardutela erakutsi.
- Neskentzat nahiz mutilentzat interesgarriak diren iharduerak moldatu.
- Pertsonaien protagonismoaz arduratu hierarkizazio sexistarik agertu ez dezaten. Esate baterako, emakumea eta gizona bai zuzendari gisa eta bai menpeko gisa agertu daitezela.
- Jeneroen araberako balore-hierarkizaziorik gabeko marrazkiak azaldu.
- Gizon emakumeen gorputzak inolako diskriminazio negatiborik gabe aurkeztu.
- Edertasunaren inguruko estereotipoak gainditu eta pertsona bakoitzak bere edertasuna baduela erakutsi.
- Helburua den-dena elkarbanatzea dela erakutsi.
- Irudietan femeninoa denaren gutxiespen sozialari aurka egin.
- Bizimodu berriak eskaini.

Testuan
- Gizartearen garapenean emakumeei dagozkien ekarpenak azaldu, bai gizakiaren ugalketan eta bai zientzia nahiz kultura arloan eginikoak aintzat hartuz.
- Nabarmendu diren emakumeak aipatu.
- Gizartean femeninotzat hartzen denaren balorazio egokia dakarten esaldiak nabarmendu.
- Emakumeek munduan garatutako kulturak etorkizuneko gizateriaren garapenerako erreferentzia baliogarriak eskaintzen dituela azpimarratu.
- Adjetibazioa kontutan hartu.
- Zientzilari, historilari, idazle e.a. diren emakumeen aipamenak egin.
- Emakumeak eginiko testuen erakusketari ekin.
- Bibliografian emakumeek idatzitako liburuak aipatu.
- Testu bat azaltzean jartzen diren adibideez arduratu, neskentzat zein mutilentzat interesgarriak gerta daitezen.
- Hitz egiterakoan batzutan bi jeneroez baliatu eta beste batzutan epizenoaz, horrela gogoan benetako errealitatea dugula erakutsiz.
- Gizakiaren erabateko garapena lortuko bada, bere ahalmen eta gaitasun guztiak beharrezkoak direla azpimarratu.
Edozein ikasmaterial egiterakoan, beharrezkoa da argitaletxeak hezkidetzan adituak direnen aholkuaz baliatzea. Izan ere, maskulinoa femeninoaren gainetik ezartzen duen hierarkizazioan oinarritutako gizartean bizi gara, eta askotan hierarkizazio hori oharkabean zabaldu egiten dugu. Horregatik, hezkidetzan oso kontutan hartu beharrekoa da berdintasunean oinarritutako eredu bat erakustea.

Aukera berdinean oinarritutako harremanak eta genero identitateen eztabaida-BEA UGARTE MAIZTEGI


ITURRIA, OSOA IRAKURTZEKO eta ITZULPENA (GAZTELANIAZ) : http://www.euskonews.com/0208zbk/frgaia.htm
...Gure eskoletan neskak eta mutilak, bai, elkarrekin daude, baina beren identitatea garatzeko oztopoak dituzte. Mutilak, alde batetik, behartuta sentitzen dira, benetako gizona izateko, gizarteak, eskolak eta talde berak inposatzen dizkieten baloreak eta jarrerak barneratzera; eta neskak, beste aldetik, gizartean (eta eskolan) baloratzen diren gaitasun eta jarrera maskulinoak izan behar dituzte, baina, aldi berean hau ez zaie berdin baloratzen eta feminitatea garatu behar dute benetako emakumea izateko...
Emakumeek guretzat diseinatutako tradiziozko feminitate eredua birplanteatu dugun moduan, garapen integralerako lagungarri ez zaigulako egiten, gizarteak maskulinitate eredu hegemonikoa ere zalantzan jarri beharko luke gizonen garapena ere integralagoa izateko.
Pertsonen eta gizartearen garapenerako, norberak bere buruarekin eta besteekin duen harremana garrantzitsua bada eta heziketa beti ere "harremanetan" izaten bada, momentua da gizartean eta eskolan ditugun harremanak aztertzeko. Askotan maskulinitate eredu hegemonikoa inposatu egiten da gure harremanetan eta horrek berak indarkeria sortzen du. Eskoletan harrigarria da egoera. Irakaskuntzan emakumeen presentzia handia da baina maila sinboliko maskulinoan mugitzen gara berriz, nahiz eta beste esparru publikoetan baino gutxiago, baina inposatu egiten dira hor ere harreman konpetitiboak, hierarkikoak...
Esku-hartze egokia egiteko, jakin behar dugu indarkeriak eta diskriminazioak gure harremanetan agintzen duen maila sinboliko maskulinoarekin zerikusi handia dutela; eta gure harremanetan historikoki femenino bezala ikusita eta seriotasunez hartu izan ez diren -eta oraindik ere hartzen ez diren- balioek sortzen duten orden berrirako apustua egin beharko genukeela.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...