2008-11-25

BILBO manif-AZARAROAREN 25a-EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA 25-N Dia Internacional contra la violencia hacia las mujeres


MANIFESTAZIOA AZAROAK 25- BILBO
25 NOVIEMBRE MANIFESTACIÓN BILBAO

ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30 - ARRIAGA 19:30

Azaroaren 25ean, EMAKUMEEN AURKAKO BORTXAKERIA ERROTIK DESAGERRARAZTEKO NAZIOARTEKO EGUNEAN, Koordinadora Feminista honetako elkarteek berriro ere adierazpen bat egin behar dugu emakumeok jasaten dugun bortxakeria salatu eta honen kontrako asmo sendoa erakusteko.

Gizonek emakumeen aurka eragiten duten bortxakeria hainbat izaera eta baldintzatako emakumeengana iristen da, herrialdeak zeharkatzen ditu eta ez du diru-sarrera eta heziketa-mailarik errespetatzen. Arazo unibertsala da, munduko emakumeak tragikoki batzen gaituen arazoa.

Emakumeen aurkako bortxakeria ezin da aztertu eta landu bizi duguneko gizarte eredu sexista kontuan hartu gabe, egiturazko arazo larri bati egin behar baitiogu aurre, eta arazo hori konpontzeko patriarkatua eraitsi beharra dago.

Azken urteetan egindako lanari esker lortu dugu harreman afektiboetan oinarritutako indarkeriaren aurrean begiak zabaltzea; indarkeria hori ikustezin egiten zuen benda begien bistatik kenduz. Zoritxarrez ordea, indarkeria moten fragmentazioa ekarri du horrek eta indarkeria sexista bere osotasunean ikustezin egitea ere bai.

Behingoz argi utzi nahi dugu gizonek emakumeen aurka eragiten duten bortxakeria kontu publikoa dela eta gizarte osoaren aktibazioa eta inplikazioa eskatzen dituela: emakumezkoena, gizonezkoena, komunikabideena eta erakunde publiko eta pribatu guztiena. Elementu horiek guztiak kontuan hartzen ez dituen oro txatalak jartzea izango da eta ez arazoari errotik heltzea, eta bitartean emakumeak irainduak eta erailak izango gara.

EXIJITZEN DUGU:
- Genero indarkeria kasuen ardura duten epaitegiek beregain har dezatela emakumeok jasaten ditugun indarkeria sexista kasu guztien ardura.

- Jabekuntza,maila indibidual nahiz kolektiban garatzeko prozesuei bultzada ematea eta emakumeon arteko antolaketa eta talde eraketak sustatzea indarkeriari aurre egiteko giltzarri gisa.

- GIZONEN errakzioa: jarduneko inplikazioa izan dezatela, gure gizartean emakumeen aurka eragiten den bortxakeria matxista salatzean eta deitoratzean, bai eta sexu bat bestearen gainetik dagoela oinarritzat ez duen gizonezkotasun eredu berriak sortzean.

-Gizartearen eta herritarren HEZIKETA, emakumeen aurkako bortxakeria sorrarazten duten kasuak errotik deuseztatzeko eta errespetu eta berdintasunezko harremanak sustatzeko.

- KOMUNIKABIDEEN konpromisoa eta inplikazioa emakumeak iraintzen dituzten irudi, lengoaia eta eduki sexisten aldaketan duten erantzukizunagatik, hori ere bortxakeria dela irizten baitiogu.

- ERAKUNDE PUBLIKOEN estrategia argi eta zehatzak. Herri administrazioaren inplikazioa bortxakeria patriarkalaren aurkako borrokan, babeserako eta salaketara behar adinako baliabideak erabiltzea, bai eta prebentzio eta prestakuntza planak sortu eta heziketa bide formal eta informalen bidezko kanpainak bideratzea ere. Gaur egunean eta etorkizunean emakumeak autonomoki bizitzeko dugun eskubidea bermatuko duten neurriak hartzea, alegia.


HORREGATIK, AZAROAREN 25 HONETAN DEI EGITEN DIEGU GIZARTE HAU OSATZEN DUGUN EMAKUME ETA GIZONEI ERASO EGITEN DIGUTENEI ERANTZUN ARGIA EMATEKO. EZ DITUGU NAHI GURE BIZITZAREN ARLO BATEAN ERE
------------------------------

En este 25 de Noviembre, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, las organizaciones de esta Coordinadora Feminista, otro año más, nos tenemos que manifestar para denunciar y mostrar nuestro más firme rechazo hacia la violencia que sufrimos las mujeres.

La violencia de los hombres contra las mujeres afecta a mujeres de diferente índole y condición, atraviesa nacionalidades, niveles de ingreso y educación.Es un problema universal que nos une trágicamente a las mujeres del mundo.

La violencia contra las mujeres no se puede analizar y tratar al margen del modelo sexista de sociedad en que vivimos ya que nos enfrentamos a un problema estructural y grave que requiere para su solución acabar con el sexismo.

En los últimos años hemos conseguido eliminar la venda que nos impedía ver la violencia sexista en el marco de las relaciones afectivas pero por contra esto ha conllevado una fragmentación e invisibilidad de la violencia sexista en su conjunto.

Hoy ya sabemos que no se puede analizar la violencia física sin el efecto devastador de la violencia sicológica y sin el daño constante de la violencia que no deja marcas visibles pero que coarta la libertad y capacidad de decisión de todas las mujeres.

Queremos dejar de una vez claro que la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres es un asunto público y una violación de los Derechos Humanos que requiere la activación e implicación de toda la sociedad: mujeres, hombres, medios de comunicación y de todas las instituciones públicas y privadas. Todo lo que no tome en cuenta estos elementos será parchear y no atajar el problema de fondo y ser mujer seguirá siendo motivo de discriminación.

EXIGIMOS:

-Que los juzgados de violencia de genero se encarguen de toda las formas de violencia sexista que sufrimos las mujeres.

-Apoyar los procesos de empoderamiento individual, colectivo de las mujeres así como fomentar la organización de las mujeres como elementos claves para hacer frente a la violencia.

-La reacción de los HOMBRES: que tengan una implicación activa tanto en la denuncia y el rechazo social a la violencia machista que se ejerce contra las mujeres en nuestra sociedad como en la creación de nuevos modelos de masculinidad que no partan de la supremacía de un sexo sobre otro.

-EDUCACIÓN social y ciudadana que permita erradicar las causas que generan la violencia contra las mujeres y promover relaciones de respeto y equidad.

-Compromiso e implicación de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN por su responsabilidad en el cambio de las imágenes, el lenguaje y los contenidos sexistas que claramente denigran a las mujeres y que también consideramos violencia.

-Estrategias claras y concretas de las INSTITUCIONES PUBLICAS. Implicación de la administración pública en la lucha contra la violencia patriarcal, el empleo de los recursos suficientes para la protección y denuncia así como la creación de planes de prevención, formación y campañas a través de los canales educativos formales e informales. Medidas que garanticen en la actualidad y a futuro el derecho de las mujeres a vivir autónomamente

ES POR ELLO QUE EN ESTE 25 DE NOVIEMBRE HACEMOS UN LLAMADO A LAS MUJERES Y HOMBRES QUE FORMAMOS ESTA SOCIEDAD PARA QUE DEMOS UNA RESPUESTA CONTUNDENTE A AQUELLOS QUE NOS AGREDEN. NO LOS QUEREMOS EN NINGÚN ÁMBITO DE NUESTRAS VIDAS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...